Základní škola Ronov nad Doubravou

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim, Chittussiho náměstí 153, 538 42 Ronov nad Doubravou (dále jen „škola“) jako orgán veřejné moci i jako právnická osoba zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, tak jak je stanoveno platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) obecně označované zkratkou GDPR (dále jen „ GDPR“).

1. GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů je ucelený soubor pravidel na ochranu dat v EU.

Organizace je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva studentů a dalších osob proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například: jméno a příjmení, identifikační číslo, …

 

2. Účely zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace za účelem shromáždění, zaznamenání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, seřazení, omezení, výmaz nebo zničení, například: evidence ve školní matrice, BOZP, přijímání do ZŠ, evidence průběhu ZŠ, ukončování ZŠ, plnění smlouvy.

 

3. Doba uchování osobních údajů

Lhůta uchování osobních údajů je určena podle spisového a skartačního řádu.

 

Kontaktní údaje školy jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Správcem osobních údajů (ve smyslu článku 4, odstavec 7 GDPR) je:

 

Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim, se sídlem Chittussiho náměstí 153, 538 42 Ronov nad Doubravou

ID datové schránky:  bg7mbfx

E-mail: jhavranek@zsronov.cz

 

Škola z titulu správce osobních údajů, v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR, jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Anna Koutná

 

Kontaktní údaje pro pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní adresa: Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim, Chittussiho náměstí 153, 538 42 Ronov nad Doubravou

E-mail: akoutna@zsronov.cz

Telefon: 469 690 231

 

4. Předávání a zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

• na základě platných právních předpisů

• na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků

• na základě oprávněného zájmu

 

Ředitel školy důsledně zakazuje všem zaměstnancům školy předávat jakékoliv osobní údaje žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

 

Osobní údaje zpracované na základě školského zákona

• vedení záznamů v třídní knize

• školní matrika

• rozhodování o právech a povinnostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb

• posudky o zdravotní způsobilosti žáka

• uvolňování žáka ze školy (z vyučování a v průběhu vyučování)

• uvolnění žáka z tělesné výchovy

• záznamy o školních úrazech žáků

• prezentace školy

• podpisové archy (seznámení se školním řádem, vnitřní řády odborných učeben a vnitřní

  předpisy upravující oblast BOZP)

• evidence žáků ve školní družině a vedení záznamů v třídní knize školní družiny

• zápisy z pedagogických rad

• vysvědčení a výpisy z vysvědčení

• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

• volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary

• školní akce, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní údaje

• evidence školního majetku

 

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

• seznamy žáků na školních akcích

•seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech

• fotografie a záznamy za účelem prezentace školy

 

Osobní údaje zpracovávané podle dalších zákonů

• zpracování osobních údajů potřebných pro jednání s OSPOD, přestupkové komise

• hlášení trestných činů

• zaměstnanecká agenda

• smluvní vztahy

 

5. Žáci a zákonní zástupci mají právo

• na informace o zpracování jejich osobních údajů

• na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají

• na výmaz – možnost být zapomenut (toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, 

  například školní matriky)

• na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (toto právo se netýká zákonného

  zpracování údajů, například školní matriky)

• podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních  

  údajů dochází k porušení některého z právních předpisů

• právo na konzultace s pověřencem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv a    

   se zpracováním jejich osobních údajů

 

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně.

Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

 

V Ronově nad Doubravou dne: 1. 8. 2018

                                                                                              Mgr. Jan Havránek

                                                                                                    ředitel ZŠ

Naše škola

Rychlé zprávy

Seznam školních sešitů 

Pro školní rok 2024/2025 byly do školní družiny přijaty všechny přihlášené děti.  

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zvonění

1. hodina 07:50 – 08:35

2. hodina 08:45 – 09:30

velká přestávka

3. hodina 09:45 – 10:30

4. hodina 10:35 – 11:20

5. hodina 11:30 – 12:15

6. hodina 12:25 – 13:10

polední přestávka          

7. hodina 12:50 – 13:35

8. hodina 13:40 – 14:25

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Rodiče vítáni

logo

Školský portál PCE

logo

Podpora žáků cizinců

logo

Ronov nad Doubravou

logo

Projekty

Mapa

O škole

Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.